Navigation

Privacy Statement Sport Cards Europe

Sport Cards Europe respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.
Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Voor het uitvoeren van uw opdrachten leggen wij uitsluitend de hiertoe minimaal benodigde persoonsgegevens vast.

 • Uw gegevens gebruiken wij om uw bestelling te kunnen uitvoeren.
  Wij informeren u over de voortgang van uw bestelling en gebruiken uw gegevens om uw bestelling af te (laten) leveren.
 • Wanneer u zich heeft aangemeld voor een evenement,
  dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u van alle relevante informatie en ontwikkelingen rond het evenement op de hoogte te houden.
 • Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven,
  dan gebruiken wij uw e-mailadres voor het toezenden van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens

Sport Cards Europe stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van een goede uitvoering van de bovengenoemde activiteiten.
Alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens worden in dat geval gedeeld.

Sport Cards Europe treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Ter waarborging van uw privacy sluit Sport Cards Europe verwerkersovereenkomsten af met door haar in te schakelen derden.
In een verwerkersovereenkomst wordt bijvoorbeeld de waarborging van de beveiliging en vertrouwelijkheid rond uw persoonsgegevens afgesproken.
Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van Sport Cards Europe en we vereisen dat zij ermee instemmen persoonsgegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacy-statement.
In sommige gevallen (bijv. PostNL en betaalinstellingen) treden derden op als zelfstandig verantwoordelijke; Sport Cards Europe sluit dan zo nodig aanvullende overeenkomsten af.

Uw persoonsgegevens worden verder niet met derden gedeeld, behoudens in het geval dat Sport Cards Europe er te goeder trouw van overtuigd is dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen,
 • fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel is daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben,
 • de rechten, eigendom of veiligheid van Sport Cards Europe, zijn medewerkers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist,

of als Sport Cards Europe daartoe uitdrukkelijke toestemming van u heeft verkregen (‘informed consent’)

Nieuwsbrieven

Sport Cards Europe stuurt nieuwsbrieven op basis van uitdrukkelijke opt-in afspraken.
Het abonnement op een nieuwsbrief komt tot stand op een van de volgende manieren:

 • U meldt zich aan als abonnee via het formulier op de homepagina van onze website
 • U meldt zich aan bij de vastlegging van uw persoonsgegevens, via uw account of tijdens het online bestelproces
 • U meldt zich aan via een evenement, bijzondere verkoopactie / via een flyer e.d.

Natuurlijk kunt u zich ten alle tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Afmelden kan via de link in elke nieuwsbrief, direct vanuit uw account, via een verzoek per e-mail aan info@sportcardseurope.com of bij een van onze medewerkers. Vermeld u bij uw verzoek tot uitschrijven s.v.p. het e-mailadres dat wij hebben geregistreerd om verwarring te voorkomen. Dit e-mailadres vermelden wij altijd onderin de nieuwsbrieven.

Bewaartermijn

Wij leggen uw persoonsgegevens digitaal vast en bewaren deze gegevens.
Hiermee kunnen wij u van relevante informatie over bijvoorbeeld uw bestelhistorie voorzien.

De bewaartermijn wordt in de eerste plaats bepaald aan de hand van de activiteit van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nog actief wanneer:

 • een bestelling nog niet is afgerond, of
 • u een abonnement op een van onze nieuwsbrieven heeft

Sport Cards Europe bewaart uw gegevens identificeerbaar tot 2 jaar nadat de gegevens inactief zijn geworden.
De bewaartermijn kan worden verlengd als wettelijke of fiscale verplichtingen dat noodzakelijk maken.

Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel ook na afloop van de bewaartermijn door Sport Cards Europe worden bewaard.
U kunt een verzoek doen om uw gegevens eerder buiten gebruik te stellen of te anonimiseren.

Uw recht op inzage, correctie en vergetelheid

U heeft als klant het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Heeft u een account op Sport Cards Europe.com? Dan kunt u de meeste gegevens direct zelf inzien en aanpassen.
Natuurlijk kunt u ook altijd een verzoek tot inzage of correctie aan ons richten.

Tevens kunt u verzoeken om uw gegevens buiten gebruik te stellen of definitief te laten verwijderen.
Sport Cards Europe zal uw verzoek daartoe altijd honoreren, rekening houdend met wettelijke en fiscale verplichte bewaartermijnen.

Wilt u een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens? Stuur dan bij voorkeur een e-mail naar info@sportccardseurope.com.  Sport Cards Europe streeft ernaar uw verzoek binnen 28 dagen te verwerken. Indien het verzoek complex is of wanneer vele verzoeken tegelijk binnenkomen, kan deze termijn worden verlengd.
U ontvangt altijd schriftelijk (per post of per e-mail) bericht.

Wanneer u een verzoek doet tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, zal Sport Cards Europe u vragen om uzelf genoegzaam te identificeren voordat uw verzoek wordt verwerkt.
Sport Cards Europe kan verzoeken weigeren wanneer deze op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen of praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. Ook hierover ontvangt u dan schriftelijk (per post of per e-mail) bericht. Een weigering is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sport Cards Europe voert uw verzoeken zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt. In dat geval kan Sport Cards Europe conform de alsdan geldende wet- en regelgeving aan u de toegestane vergoeding vragen. Ook in gevallen dat Sport Cards Europe niet als verantwoordelijke maar als verwerker in de zin van de wet is aan te merken, kan Sport Cards Europe een vergoeding voor de kosten van de verwerking van een verzoek in rekening te brengen.

Gebruikerscommunicatie

Wanneer u een e-mail, WhatsApp, chat of andere bericht naar Sport Cards Europe verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en zo lang als nodig bewaren om uw verzoeken goed te kunnen verwerken en uw vragen te kunnen beantwoorden.

Cookies

Voor de functionaliteit van onze website plaatst Sport Cards Europe kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door bezoekers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon) en leest Sport Cards Europe informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.
Sport Cards Europe maakt hiervoor uitsluitend gebruik van zgn. functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. We houden hiermee bijvoorbeeld de gekozen taal en uw voorkeursvestiging in de sessie bij. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

Google Analytics

Onze website Sport Cards Europe.Com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Sport Cards Europe gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken. Mede hierdoor kunnen we onze website continu verbeteren.
Google Analytics verzamelt gegevens over het gebruik van de website en deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
De informatie wordt daarbij zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet (volledig) meegegeven.
Sport Cards Europe deelt verder geen persoonsgegevens met Google en gebruikt andere Google-diensten niet in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social Media

Op onze website en in onze nieuwsbrieven zijn zgn. social-media knoppen opgenomen van bijvoorbeeld Facebook, Google+, Youtube, Instagram, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze social-media knoppen kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social-media account bij deze diensten aan te geven dat u bent geïnteresseerd in (of bent overgegaan tot aankoop van) onze producten en diensten. Bij het klikken op een social-media knop kan de betreffende social-media dienst één of meerdere cookies ter herkenning plaatsen. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social-media pagina’s. Op het gebruik van deze social-media websites zijn de betreffende voorwaarden van die diensten van toepassing. Dit privacy-statement van Sport Cards Europe is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook de tekst onder ”Andere websites”

Andere websites

Via onze website Sport Cards Europe.Com verwijzen we soms via links door naar websites van derden. Wanneer u op een dergelijke link klikt, wordt u doorgeleid naar de website van een andere partij. Op het gebruik van dergelijke websites zijn de privacybepalingen van de desbetreffende derden van toepassing. Lees de bijbehorende privacy-statements om inzicht te krijgen hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Sport Cards Europe is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Beveiliging

Wij stellen uw vertrouwen in ons bijzonder op prijs en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. 

Sport Cards Europe treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij Sport Cards Europe een account aanmaakt (of door onze medewerkers laat aanmaken) dan bewaren wij uw gegevens op een secure server. Sport Cards Europe beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van Sport Cards Europe die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Sport Cards Europe verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacy-statement. Vanuit de bepalingen in ons privacy-statement controleren wij continu het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Den Haag, mei 2018

 

© 2015 - 2020 Sport Cards Europe | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore
This website uses cookies. Accept More information
What is a cookie ? A cookie is a small text file that is sent to your computer. When you visit a website Both this website and other parties may place cookies . What are cookies used for? This website uses cookies to improve . Ease of use and performance of the website Using cookies , we make sure to include that you do not always receive the same information when you visit our site or enter . Cookies make surfing the site so much more pleasant . There are different types of cookies . This website uses persistent cookies and session cookies. Permanent cookies : Allows the website can be set to your preferences. For example, to your consent to allow cookies to remember. As a result, you do not have to repeat so you save time and easily navigate through the online store . Your preferences Persistent cookies can be removed via the settings of your browser . Session cookies : Using a session cookie , we can see which parts of the website you have viewed this visit . We can therefore adapt to the surfing behavior of our visitors as possible. Webshop These cookies are automatically deleted when you close your browser . With the specific purpose of this Web site places cookies ? This web site places cookies for the following reasons : Shopping Cart ( functional cookie) : Remember what products are in your shopping cart. Without this cookie , you can order any products or in your shopping basket . Cookie selection ( functional cookie) : Remember that you have given to the placing of cookies our permission . Google Analytics ( tracking cookie ) : Measure how you use the website and how you found us and reports in attempt to gain insight here . Google AdWords ( tracking cookie ) : we measure how you use the website and how you found us. We use this knowledge to improve . Our AdWords campaigns Facebook ( Social Media cookie) : This cookie is possible to 'like' our Facebook page . This button works through code from Facebook itself originates . Twitter ( Social Media cookie) : This cookie is possible to follow our Twitter page . This button works through code that originates from Twitter itself . AddThis ( Social Media cookie) : This cookie is it possible to share via Facebook , Twitter , Hyves and various other social media websites our content . Affiliate marketing (marketing cookies) : We use these cookies to reward them for their contribution to the sales partner sites (affiliates , such Daisycon , TradeTracker and Cleafs ) . Review sites (marketing Cookies ): We like to be judged by customers . We use a review site such as The Feedback Company. These places cookies for proper operation . How can I manage or delete cookies ? Generally, cookies can be managed , edited and deleted by your browser . More information on and off , and cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser .